ข้อตกลงการใช้บริการ

 1. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ muqu.co ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ และท่านตกลงว่าจะไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมาย หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึง muqu.co
 2. ทางบริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าราคาและรายละเอียดอื่นของสินค้าที่แสดงในเว็บไซต์มีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามทางบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นของสินค้าดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าโดยทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีความรับผิดไม่ว่าในทางใดสำหรับความผิดพลาดของราคาสินค้าที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ และทางบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อที่อ้างอิงจากความผิดพลาดของราคาดังกล่าว
 3. รูปถ่ายและรูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบ่งบอกถึงลักษณะของสินค้า และอาจไม่เหมือนกับสินค้าของจริง
 4. ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือวีดีโอบนเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่หรือใช้งานในเชิงการค้าโดยมิได้รับความยินยอมจากทางบริษัท
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือยกเลิก หรือลดปริมาณในการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่ตามดุลพินิจของทางบริษัทฝ่ายเดียวแล้ว การสั่งซื้อนั้นอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขของทางบริษัท หรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ตามดุลพินิจของทางบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์และส่งคำสั่งซื้อต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว การทำเช่นนั้นให้ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับการแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีขึ้นกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว

การจัดส่ง

โดยปกติแล้วสินค้าของลูกค้าจะถูกส่งต่อไปให้บริษัทผู้ให้บริการจัดส่งภายในวันเดียวกันหรือในวันถัดไป และลูกค้าจะได้รับสินค้าใน 1-3 วันตั้งแต่ทำรายการสั่งซื้อโดยไม่รวมวันหยุด ทั้งนี้อาจมีเหตุการณ์ เช่น พัสดุสูญหายระหว่างการขนส่ง คำสั่งซื้อตกหล่น เกิดความล่าช้าที่บริษัทผู้ให้บริการจัดส่ง ที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้องครบถ้วน ติดต่อลูกค้าปลายทางไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งทำให้การจัดส่งเกิดความล่าช้ากว่าปกติ หากลูกค้าสังเกตว่าการจัดส่งล่าช้ามากเกินกว่าที่ควรจะเป็น กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อเร่งการจัดส่ง ยกเลิกการสั่งซื้อ หรือแก้ไขปัญหาการจัดส่ง

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หากคำสั่งซื้อของลูกค้ายังอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดส่ง เมื่อสินค้าถูกจัดส่งออกไปจากบริษัทฯ แล้ว อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถยกเลิกการจัดส่งกับบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งได้ทันที ซึ่งกรณีนี้ลูกค้าต้องปฏิเสธการรับสินค้าจากบริษัทผู้ให้บริการจัดส่ง หรือหากมีการเซ็นต์รับสินค้าเรียบร้อยแล้วจะต้องดำเนินการคืนสินค้าให้บริษัทฯ ตามกระบวนการการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งาน ป้ายสินค้าต้องไม่หลุดออกจากตัวสินค้าหรือเสียหาย

เงื่อนไขการคืนสินค้า

ทางบริษัทรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 1. สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง
 2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ บางส่วนของสินค้าสูญหาย
 3. หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน
 4. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการจัดส่งได้เป็นระยะเวลาเกิน 7 วันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า
 5. กรณีลูกค้าเปลี่ยนใจ

การคืนเงิน

 1. ชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรืออินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง – หากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนเเล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามธนาคารเจ้าของบัตร ภายใน 7 วันทำการ เเละหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเงือนไขของธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินเรื่องต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ
 2. ชำระผ่านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารและเก็บเงินปลายทาง – บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายใน 7-14 วันทำการ ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้า
กำลังอัพเดท…
 • ไม่มีสินค้าในตะกร้า